•  
  •  
  •  

 

 

По проекта „Пътуване към добротворството" към ЦОИДУЕМ е изработен уебсайт, който може да видите тук

 

 

             

 

Конкурсна процедура 33.20-2021

Договор № БС 33.20-3-001/22.10.2021 г.

 

Нашият проект ще наречем "Пътуване към добротворството", защото пътуването е символ на промяната и очакването за среща с нещо ново и непознато, среща с нови хора, придобиване на нови знания и опит. Пътят ще извървят пътувайки ученици, учители, родители, доброволци. Те ще общуват непринудено помежду си, подкрепяни от ментори. Дейностите ще се проведат през периода м. 10.2021 - м. 07.2022 г.

Защо пътуване към добротворство? Организираните дейности целят да повишат самочувствието на учениците, да активират мотивацията им за учене и образованост, включване в училищния живот, подобряване качеството им на живот, добротворство. Всяка дейност ще бъде спирката, на която каручката ще се позиционира за определено време и пътуващите ще продължат към следващата дестинация. Ежемесечен бюлетин под формата на нюзлетър (newsletter) ще отразява и представя преживяванията на участниците, чрез снимки, видео, кратки статии. Това ще развие езиковите и комуникативни умения, дигиталните умения, уменията за работа в екип, творческото мислене и писане на участниците, умения изключително важни за успешната им социализация и адаптация в обществото. Първата дейност стартира с организирането на Кръгла маса през месец октомври, където ще бъде представен проектът ни и участниците в него. На нея ще бъдат поканени представители на местната и държавна власт, различни НПО, държавни и общински училища. През периода м. XI - VI ще бъда организирани следните дейности: пътуващ театър "Искам да ти разкажа..." , където под формата на кратки епизоди ще бъдат представени различни притчи събрани от учениците. Учениците със своите ментори ще посетят различни населени места, ще организираме кулинарно състезание с участието на родители, ученици, учители, партньори. Предизвикателство пред екипите ползването на QR код за разчитане на предоставената рецепта на традиционното ястие, което да се приготви. Планирано е да се проведе дефиле на етнокостюми на участниците от ателие "От раклата на баба". Отразяване на събитията от клуб "НЮЗ", кулинарни състезания, представяне на автентични рецепти от участниците в ателие "Кулинарни традиции", посещение на учениците от "Мобилно студио в несесер" на козметичен демонстрационен център град София, състезание в местността Пчелина.Организиране на закалючителен форум през м.юни с гости . През м. юли е финалният Иновационен лагер и флашмоб в град Каварна. Дейностите са планирани в Календара на добротворството и ще се провеждат през всеки календарен месец. 

Основна цел на проекта:

Реализиране на ефективна образователна интеграция и пълноценна социализация на учениците чрез осъществяване на дейности за мобилност за ученици, учители и родители за обхващане и задържане на учениците в училище. Създаване на добри взаимоотношения между участниците в проекта чрез признаване на културната идентичност.

Стратегически цели на проекта:

1. Разширяване на съвместните дейности между училища с пъстър етнически състав, с местните и държавни институции.

2. Повишаване мотивацията на ромските деца и ученици за участие в съвместни дейности с ученици от мнозинството с оглед утвърждаване на чувството за равнопоставеност и взаимно зачитане.

3. Привличане, приобщаване и повишаване на капацитета на ромските родители към мобилните дейности.

4. Създаване атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство между учители, родители и ученици.

5. Утвърждаване на чувството за значимост, признателност, толерантност и позитивно отношение сред младите хора.

6. Мотивация за активно участие в училищния живот и добротворство.

Описание:

Целевата група се състои от 30 ученици, разпределени в три ателиета : арт-ателие "Искрици от огнището", ателиие "От бабината ракла", ателие "Кулинарни традиции", два клуба: клуб "Нюз", който ще отразява извършените дейности, ще изготвя бюлетини, ще работи върху материалите, свързани с PR и клуб "Мобилно студио в несесер". Към реализацията на дейностите ще бъда привлечени 23 родители, 15 доброволци, 17 учители.

През последните години учениците, които се обучават в ПГО са от различни етнически групи, различно вероизповедание, традиции и културни норми, както и ученици със специални образователни потребности. Това налага изграждането на един нов комплекс от умения за общуване и познания за другите, за възможните точки на различие и начините за тяхното преодоляване, за толерантност към другите – и понякога към самите себе си. Срещата с хора с различни културни особености често е трудна, но с известни усилия тя би могла да бъде особено обогатяваща и ползотворна.

В гимназията е предприета политика в следните области:

  • интеркултурно и гражданско образование;

  • умението за общуване с представители на различни културни особености;

  • съзнателно изграждане на толерантност;

  • обучение на учителите за работа с деца и ученици от различни групи, което е важен фактор при възпитанието на подрастващото поколение.

Насърчават се и се мотивират представители на малцинствените групи да повишат образователния и квалификационен ценз, за да могад да бъдат полезни на общностите си. Да се интегрират успешно в различни социални групи и да бъдат част от обществения живот в България.

В ПГО "Станка Николица Спасо-Еленина" се създават условия за достъпна качествена грижа за учениците, така че техните родители да могат да търсят възможности за образование или професионална реализация, към повишаване на образователния ценз се мотивират и родителите на учениците.

При учениците се обръща особено внимание на семейството като част от образователния процес.

Прави се интеграция между интеркултурното и гражданското образование, образованието на деца със специални образователни нужди , като стремежът е да се извлекат потенциалните ползи за обществото от преодоляване на пречките пред приобщаването на различията, които са осезателни, а в същото време и потенциалните рискове от игнорирането или дискриминирането биха могли да бъдат още по-сериозни.

Ключовата роля на образованието за изграждането на една по-висока култура на толерантност и приобщаване е в ранното образование, достъпно за всички, независимо от социално-икономическия им статус, интелектуалните умения и възможности.

Обхващането на всеки ученик с увреждане в образователната система и изграждането на съответната подкрепяща среда за него е основна дейност за достъп до качествено образование.

В процеса на изпълнението на дейностите по проекта и изграждането на подходяща подкрепяща среда в училище, в проектните дейности ще бъдат привлечени и участници от НПО, други училища, представители на различни институции, които ще доведе до благоприятен мултиплициращ ефект.