•  
  •  
  •  

 

 

В ПГО „Станка Николица Спасо – Еленина“, гр. Разград през 2022/2023 година за втора учебна година се работи по проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“. В проекта са включени 15 ученици от училището, които имат възможност в реална работна среда да усвояват знания и практически умения, по професиите – фризьор и козметик, по които се обучават в гимназията.

По проекта са организирани 3 групи с трима наблюдаващи учители от училището и трима наставници от партньорски организации в областта на фризьорските и козметичните услуги.

Проектът стартира от месец декември 2022, като практическите занимания на групите ще приключат през месец април 2023г .

При приключването на работата по проекта през предходната 2021/2022 учебна година се отчете положителният ефект от осъществените дейности върху конкретните практически умения на учениците, както и върху мотивацията им за работа и усвояване на допълнителни практически аспекти на професиите фризьор и козметик.

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 "Ученически практики – 2"

Изпълнението на проект "Ученически практики – 2" подкрепя допълнителното практическо обучение в реална работна среда и създаване и функциониране на учебно-тренировъчни фирми по професии и специалности с приоритетно значение за икономиката, свързани с тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България, както и в съответствие с Интегрираните териториални стратегии за развитие на районите за планиране от ниво 2, което ще допринесе за справяне с високия дял на отпадналите в системата на професионалното образование и обучение (ПОО). Организациите, предлагащи образование и обучение, трябва да предоставят съответните умения, които могат да помогнат младите хора да се справят с предизвикателствата на променящия се пазар на труда. Повишаването на качеството на ПОО минава през обвързване на обучението на обучаемите в институциите в системата на ПОО с формиране на умения, включително в реална работна среда. Проектът подпомага решаването на идентифицирани предизвикателства в ПОО в съответствие с приоритетите на националните стратегически документи в областта на ПОО. Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 - 2030) отчита като слаба страна затруднената реализация на трудовия пазар на завършилите поради недостатъчно съответствие на придобитите умения с изискванията на реалната икономика. Допълнителните практики на учениците и взаимодействието с работодателите ще повиши взаимния им интерес към обучението чрез работа. Активното сътрудничество с бизнеса ще приближи в максимална степен знанията и уменията до изискванията на реалната работна среда, което ще улесни прехода от образование към заетост и ще допринесе и за намаляване на младежката безработица.
Проектът е на обща стойност 10 553 013,00 лева и се финансира по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".

Продължителността на проекта е 29 месеца, със срок на изпълнение не по-късно от 30.12.2023 г.

Основна цел

Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

 

УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ - 2” в ПГО-Разград

2021/2022 година

Професионални направления:                        

Код: 815”Фризьорски и козметични услуги”                                       

Професия:                                                                           

            Код: 815020”Козметик”               

Специалност:                                                      

Код: 8150202”Организация и технология на козметичните услуги”

Формирани са три групи по пет ученици, разпределени в козметичин салони:

Наблюдаващ учител: Ива Гъркова

Наставник на ученика/учениците: Ангелина Василева

В проекта участват пет ученика. По създаден график и планирани часове, посещават салона, където се провеждат практиките. Салонът се намира в централната част на града, предлагат се много и разнообразни процедури, които учениците наблюдават, помагат в осъществяването им и съдействат на работещите там. Всички ходят с голям ентусиазъм и желание, успешно и без притеснения комуникират с клиентите.

Работата в реална работна среда, оказва голямо влияние върху тяхното развитие и спомага за обучението им. В процес на работата възникват много въпроси, което е признак за това, че те започват да навлизат в реалността и да разбират сериозността и отговорността на работата, която се извършва в тези салони.

Работят в една чиста и приятна атмосфера, в която целта е хората да дойдат и да си отидат усмихнати, доволни и щастливи.

Втора група в Студио ФИНЕС - участници 10 А клас - 5 ученици, наблюдаващ учител Мариана Тоцева

Дейностите по провеждането на практика в реална работна среда са насочени към:

1.  Повишаване на професионалните компетентности на участниците.

2. Подобряване на компетентности от ключово значение за професионална и житейска реализация.

3. Осигуряване на мобилност на завършващите професионални гимназии и адаптивността им към променящите се условия в страната и европейското пространство.

4. Осигуряване на възможност на учениците от професионалните гимназии за приложение на придобитите умения и компетентности, придобиване на допълнителна квалификация и запознаване с възможностите за професионална реализация.

5. Мотивация за реализиране, стремеж към висока информираност и към усвояване на новости в професията

Професионалните и личностните качества са съобразени с държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професията.

 

Трета група в салон за красота Албена, наблюдаващ учител Мая Михайлова

Учениците се запознаха със своя наставник, Мирела Алдемирова в салон за красота " Албена " запознаха се с устройството на салона и началния инструктаж за започване на работа. Благодарение на наставника групата наблюдава процедура на лице. Процедурата бе за дълбоко ръчно почистване на комедони и милуми. След подготовка на кожата с Паразонатора, наставникът премина към ръчната екстракция на Комедони, а след тяхното отстраняване премина към почистването на Милумите с помощта на иглички. Следващата стъпка беше почистване с Ултразвукова шпатула за нежно отстраняване на излишния себум и завърши с нанасяне на хидратиращ и успокояващ серум с помощта на Радиочестотен лифтинг. Последната стъпка бе нанасяне на хидратираща и успокояваща маска за лице и след нейното отстраняване клиентката се наслади на лек и нежен масаж с тонален крем според типа кожа и възрастта на клиента. Всяка една от участничките се докосна до всеки един от етапите за извършване на процедурата. Поради интереса на момичетата от групата им бе предоставена възможността да докоснат и да използват уред за Безиглена мезотерапия.

     

 

 

Учебно-тренировъчна фирма - ръководител Десислава Павлова

През месец февруари ученици от XIIа  клас от  професия „Козметик“ взеха участие по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2”.

В рамките на 8 часа по проекта учениците направиха регистрация на ПГО в Регистъра на учебните институции в ЦУТФ, където се запознаха със службите и регистрите – Агенция по вписванията, Комисия за защита на личните данни, Национален бизнес комуникационен указател; Национална агенция за приходите.

По време на обучението участниците преминаха обучение по 3 основни модула като придобиха следните умения:

  • Изготвяне на CV;
  • Изготвяне на трудови договори;

Работа с продуктите на kik info:

  • Изчисляване на трудов и осигурителен стаж;
  • Изчисляване на работна заплата;
  • Попълване на молба и заповед за отпуск