•  
 •  
 •  

 

 

Стратегия за развитие на училището за следващите четири години и план за действие и финансиране

 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

НА

ПГО „СТАНКА НИКОЛИЦА СПАСО-ЕЛЕНИНА” ГР. РАЗГРАД

 

За периода от 2016/2017 учебна година до 2020/2021 учебна година

 

І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПГО „СТАНКА НИКОЛИЦА СПАСО-ЕЛЕНИНА” ГР. РАЗГРАД  

Кратки исторически данни: Професионална гимназия по облекло „Станка николица Спасо-Еленина” е започнала своето съществуване на 01.09.1994 год. след обособяването на професионалните паралелки на ООУ „Стоян Пандуров” в СПТУ. Презгодините на своето съществуванесе е трансформирала съгласно нормативната образователна уредба от техникум в професионална гимназия  по облекло.

     В продължение на 22 години гимназията подготвя кадрипо професиите: дизайнер, моделиер-технолог, оператор в производство на облекло и козметик.

Учиниците се обучават в позитивна и иновативна среда в изградените вече три класни стаи, където се използват интернет ресурси и мултимедия.

    През 2009 год. е модернизирана базата за професионално образование като са оборудвани две работилници с моделиерни за шевно производство и система за компютърно проектиране на кройки. През 2012 год. бе реновиран и козметичния салон, където се провежда учебната и производствената практика на учениците по професията козметик.

     От учебната 2013/2014 г. учениците имат възможността да ефективно да попълват своита знания, умения и компетентности в интернет среда под ръководството на преподавателите.

 

Учебна година

Брой ученици

Брой паралелки

2015/2016

155

8

2014/2015

154

8

2013/2014

156

8

2012/2013

147

7

 

 

 

Вътрешни фактори

Външни фактори

СИЛНИ СТРАНИ

ВЪЗМОЖНОСТИ

- Квалифициран педагогически персонал.

 • Интерактивни методи на обучение, използване на ИКТ
 • Успешна реализация на план-приема на ученици.

- Поддържане на относително постоянен брой ученици в последните години, което осигурява и финансова стабилност на училището в условията на делегиран бюджет.

- Трайно повишаване на постигнатите резултати в ДЗИ

- Привлекателна учебна среда – добре оборудвани кабинети.

 • Извънкласни дейности
 • Възможности за изява
 • Създаване на приятелска среда
 • Извършване на дейности по превенция на отпадането
 • Голям интерес от хора със средно образование за придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация на самостоятелна форма на обучение

-  Ползотворно сътрудничество с другите институции, отговорни за професионалното образование и обучение.

 

 

 

- Предоставяне на качествено образование.

- Засилени мерки за контрол на отсъствията и успеха на учениците.

 • Кандидатстване по различни проектни предложения, насочени към финансиране на превантивни по отношение на отпадането дейности
 • ранно идентифициране на децата в риск чрез проучване на потребностите и интересите на децата в риск
 • нови форми за  по – голямо ангажиране на родителите
 • действено ученическо самоуправление
 • ефективно включване на училищните и ресурсите на местната общност при реализиране на дейностите за превенция на отпадането от училище
 • обучение на педагогическия екип да идентифицира и решава социалните, образователните, поведенческите и други проблеми, които поставят децата в риск да отпаднат от училище
 • разработване и прилагане на обучителни, извънкласни и извънучилищни програми за мотивиране и задържане на децата, консултиране, професионално ориентиране и чрез активна работа със семейство
 • периодична оценка и актуализиране на мерките
 • Разширяване на връзките с извънучилищните институции

 

СЛАБИ СТРАНИ

ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ

- Понижено ниво на подготовка на новоприетите ученици.

 • Липса на регистър на ученици, застрашени от отпадане
 •  Нерешени проблеми в сътрудничеството между системата за професионално обрзование и обучение и пазара на труда Недостатъчно ефективно взаимодействие училище – родители. Незаинтересованост на част от родителите, формални и неизчерпателни практики на комуникация.
 • Голям брой извинени и неизвинени отсъствия на учениците, който всяка година нараства и е предпоставка за отпадане
 •  Неблагоприятни социални фактори: проблеми в системата на образованието, растяща безработица сред родителите и други.

 

- Намаляване на мотивацията за учене у учениците.

 • Недостатъчно грижи и заинтересованост от страна на родителите
 • Липса на ефективни санкции за родителите
 • Нисък жизнен стандарт на част от населението
 • Проблеми в семействата, водещи до отпадане на деца от училище
 • Липса на финасови възможности за подкрепа на застрашени от отпадане деца
 • Негативно влияние на приятелската среда, на „улицата”
 • Миграционни процеси, честа смяна на местоживеенето

 

 

 

 

ІІ. СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА ПГО „СТАНКА НИКОЛИЦА СПАСО-ЕЛЕНИНА” ГР. РАЗГРАД  ДО 2020 ГОДИНА

МИСИЯ

            1.Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

            2.Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност в областта на чуждоезиковите комуникационни компетентности.

            3. Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

            4.Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни проекти.

            5. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство.

            6. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и правилно поведение в обществото.

            7. Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в просперираща европейска държава.

            8. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.

 

ВИЗИЯ

            1. ПГО ще запази своя облик и традиции. То ще се развива като училище, което подготвя квалифицирани специалисти в сферата на дизайна, облеклото и козметични услуги.

2. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО.

            3. С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците.

            4. Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – самостоятелна, индивидуална, дистанционна и комбинирана, с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.

            5. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети.

            6. С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, ще осигурим екип от висококвалифицирани специалисти: психолог, ресурсен учител, логопед, екип, който ще направи оценка и ще осъществи допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация.

            7. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в създаването на който участват ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление.

            8. Ще продължим да осъществяваме организацията на учебния процес като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси.

            9. Ще кандидатстваме активно за включване по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз, като създадем цялостна организация, в която ще бъдат включени ученици и техните семейства, педагози, представители на Обществения съвети на местните общности.

            10. В следващия 4-годишен период ще продължим да изграждаме навици за здравословен начин на живот, както и традиционните форми на предходните проекти: „Спорт в училище“, „Move week“, както и ще се включим в нови такива.

            11. Ще продължим да работим активно в състезания, конкурси и олимпиади:

 • Национален конкурс „Времето на Бедреддин Симави и неговото въстание”
 • Национален конкурс „Като майсторите” Варна
 • Национално състезание „Млади таланти в модата”  гр. Пловдив и други.
 • Участие в проект „Ученически практики”.

            12. Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашата библиотека, за да я могат учениците да се докоснат до книгата.

           

ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО

- Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, подготовката в областта на информационните технологии и подготовката по всички предмети от общообразователната и професионалната подготовка.

- Формиращо оценяване и самооценяване.

- Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

- Висок професионализъм на педагогическия екип.

- Ефективна управленска дейност

- Добро взаимодействие със социалната среда и разширяване на сътрудничеството с фирмите партньори за ефективно включване  на младите хора на реални работни места.

- Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот.

 

ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА

 Иновативно училище

- Извършване на целенасочена, планирана и контролирана промяна чрез въвеждане на иновативни техники, с които се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес за издигане на качеството на обучението за постигане на ДОС.

- Изготвяне на Училищен проект за иновации чрез използване на нови методи на преподаване, разработване  по нов начин учебното съдържание, учебните програми, учебните планове, усъвършенстване на управлението, обучението и образователната среда. Разработване на иновативни елементи по отношение на качеството и съдържанието на обучението

- Доусъвършенстване на материалната база и работа за постигане на по-високи резултати на учениците на ДЗИ и ДКИ.Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност.

- Създаване на подкрепяща среда за учениците  в училище. Изграждане на мотивация за посещение на училище и участие в живота на училищната общност.

- Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, формиране на различни компетенции по различните учебни предметии развитие на умения за учене през целия живот.

- Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за обучение чрез активни дейности.

- Използване на различни форми за мотивиране на персонала.

- Обогатяване на материалната база, разширяване на сградния фонд и допълнително финансиране.

 

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

- Разширяване на автономността на субектите в училище.

- Хуманизация на процеса на образование.

- Иновативност и творчество.

- Толерантност и позитивна етика.

 

ІІІ. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА

- Чрез средства от бюджета на училището.

- Чрез средства от Училищното настоятелство, благотворителни базари на учениците.

- Чрез кандидатстване по проекти.

-Чрез дарения.

 

ІV. ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕВ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИЯТА И ПОСТИГАНЕ НА ВИЗИЯТА (ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ) НА ПГО „СТАНКА НИКОЛИЦА СПАСО-ЕЛЕНИНА” ГР. РАЗГРАД

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ:

Дейност

финансиране

срок

1.

Изработване и утвърждаване на цялостна концепция за провеждане на образователния процес – учебен план и програми, Етичен кодекс, методически обединения и комисии, план-прием, целодневно обучение.

Делегиран бюджет

до 15.09. на всяка година

2.

Обновяване и оборудване на нови класни стаи и кабинети за обучение чрез включване на ИКТ.

Делегиран бюджет и външно финансиране

септември
2016 г.

3.

Изготвяне на цялостен Училищен проект за иновации в на всяко ниво

Делегиран бюджет

декември 2016

4.

Достъп до интернет и монтиране на мултимедия във всяка класна стая и кабинет.

Делегиран бюджет и дарения

септември
2016 г.

5.

Изграждане на специализиран кабинет за приобщаващо и подкрепящо образование.

Делегиран бюджет

септември
2017 г.

6.

Обновяване на фоайе и коридори.

Делегиран бюджет и финансиране от община

септември
2017 г.

7.

Изграждане на външна спортна площадка, изграждане на съоръжения за различни видове спорт.

МОН

2017 – 2018 г.

8.

Участие в квалификационни форми на педагогическия състав.

Делегиран бюджет, МОН, синдикати

постоянен

9.

Разработване, спечелване и реализиране на национални и европейски проекти.

Фондове на ЕС, МОН, дарения

постоянен

10.

Въвеждане на традиция за провеждане на благотворителни Коледни и Великденски базари

Дарения

всяка учебна година

 

Провеждане на традиционен училищен спортен празник, участия в районни и общинскиспортни състезания, участие в международен проект „Move Week“.

Делегиран бюджет, 129 ПМС

постоянен

 

 

 

СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ

- Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, подготовката в областта на информационните технологии и подготовката по всички други предмети.

- Формиращо оценяване и самооценяване.

- Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

- Издигане на качеството на образование за постигане на ДОС.

- Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за учене чрез действие.

1. Формиране на екип от висококвалифицирани учители чрез:

- повишаване на квалификацията на дългогодишните педагогически кадри;

- провеждане на целенасочен подбор на новоназначените учители, притежаващи висока квалификация и владеещи чужди езици, ако това се изисква по учебен план на съответния предмет, притежаващи опит за реализирането на проекти;

- приоритетно привличане на учители –бивши възпитаници на училището.

2. Повишаване на вътрешноучилищната квалификация.

3. Обезпечаване на процеса на обучение с достатъчно технически средства и други необходими пособия.

4. Използване на интерактивни методи на обучение.

5. Използване на информационните технологии в процеса на обучение по всички предмети.

6. Мотивиране на учениците за участие в учебния процес чрез качествено обучение.

7. Въвеждане на нови форми за проверка и оценка на знанията на учениците (тестове).

8. Организиране и провеждане на вътрешноучилищни състезания, олимпиади, изложби, викторини по различни предмети.

9. Съвместна работа по образователни проекти.

10. Повишаване на нивото на трудовата дисциплина.

- Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност.

- Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията и развиване на способностите за самостоятелно търсене и използване на информация от разнообразни източници.

- Подобряване на процеса на педагогическо взаимодействие между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

1. Развиване на ученическото самоуправление в училище.

2. Предприемане на мерки за намаляване на броя на отсъствията от учебни часове чрез своевременно информиране на родителите.

3. Осъществяване на съвместни инициативи от ученици, учители и родители.

4. Обогатяване и разнообразяване на извънкласните дейности и заниманията със спорт.

5. Утвърждаване на традиции и символи на училището.

6. Включване на ученици и родители в разработване на проекти.

7. Прилагане на нови и разнообразни форми за работа с родители.

8. Превенция на агресията, тормоза и други негативни прояви в училищната общност.

9. Организиране на дейности за борба с противообществените прояви и противодействие срещу наркоманията и сектите.

- Ефективна управленска дейност.

Демократизиране на управлението на училищната общност чрез:

- Включване на максимален брой учители във вземането на управленски решения, чрез учaстието им в методически съвети и комисии.

- Организиране на по-добра вътрешноучилищна информационна система.

-- Създаване на партньорски взаимоотношения със синдикалните организации в училище.

- Използване на различни форми за мотивиране на персонала.

1. Увеличаване на индивидуалните трудови възнаграждения на работещите в рамките на утвърдените средства в делегирания бюджет.

2. Формиране на система от морални стимули, изготвяне на Етичен кодекс.

3. Осигуряване и организиране на квалификацията на учителите.

4. Провеждане на тиймбилдинг и обучения на колектива, семинари и др.

- Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора.

- Изграждане на работещ и ефективен Обществен съвет чрез привличане в него на бивши ученици, родители и общественици.

- Материална база и допълнително финансиране.

1. Работа по привличане на спонсори.

2. Разработване на проекти за обогатяване на училищната МТБ.

3. Разширяване на сградния фонд и построяване на необходимите нови сгради.

4. Естетизация на училищния двор.

5. Основни ремонти на ВИК и ел.инсталации.

6. Текущи ремонти в кабинети и класни стаи.

7. Обезпечаване на подходящо обзавеждане на кабинети и класни стаи.

8. Внедряване на съвременни интерактивни средства за обучение – проектори, мултимедийни дъски и приложения.

- Ефективна рекламна кампания.

1. Изграждане на постоянен екип от учители, разработващи рекламната стратегия на училището.

2. Осигуряване на достатъчно средства по реализиране на рекламата.

3. Включване в рекламната дейност на учители, родители и ученици.

 

Календар

 

Контакти