•  
  •  
  •  

 

 

/clients/67/files/files/%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%202018-2019%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20nov(1).pdf

Професионална гимназия по облекло „Станка Николица Спасо – Еленина“

гр. Разград, ул. "Каймакчалан" №9, тел./факс 0675/33303, e-mail: clothing@abv.bg

 

 

 

 

                                         Утвърждавам:................................               

                                     Красимира Пекова - директор на

                                                                   ПГО „Станка Николица Спасо - Еленина" - гр. Разград

 

 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН

ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

за учебната 2018-2019 година

 

РАЗДЕЛ І. ЦЕЛИ, МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ

 

 

I. Стратегическа цел: ПОСТИГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

 

1.1. Мярка: Създаване на условия за включване на българската образователна система в сравнителни анализи за качеството

на образователния продукт в контекста на европейските изисквания

Дейност 1: Запознаване с резултатите от проведеното входно ниво и съпоставка с резултатите от предходната година. Анализ на резултатите и набелязване на мерки за преодоляване на пропуските.

Срок: м. ноември 2018 г.

Отг.: председателите на МО

Дейност 2: Разпространение на училищни практики за проследяване, оценка и анализ на постигнатите от учениците равнища на

грамотност

Срок: м. май 2019 г.

Отг.: преподавателите

1.2. Мярка: Създаване на интегрирано учебно съдържание

Дейност 1: Провеждане на интердисциплинарни състезания.

1.1. Участие в седмица на мобилността и Ден без автомобили.

Срок: м. октомври 2018 г.

Отг.: Д. Димитров

1.2. Участие в Национален конкурс „Родолюбие“

Срок: м. ноември 2018 г.

Отг.: А. Иванова

1.3. Участие в Национален конкурс по гражданско образование „Хората - еднакви и различни“

Срок: м. декември 2018 г.

Отг.: класните ръководители

1.4. Международен конкурс „Аз обичам Черно море“

        Срок: октомври 2018 г.

        Отг: П. Маркова, М. Тоцева

1.5. Национален конкурс „Национален парк Рила- познат и непознат“

Срок: месец ноември 2018 г.

Отг.: класните ръководители

1.6. Нацианален конкурс по народно приложно изкуство „От Коледа до Васильовден“

Срок: месец декември

Отг. Г. Джумалиева, Р. Иванова, Т. Ангелова

1.7. Национален конкурс по фотография „Фотоприказки“

Срок: месец октомври

Отг. С. Владимирова, Д. Димитров

1.8. Национален конкурс „Любовта в нас“ за литературно творчество и компютърна рисунка

       Срок: 11 февруари 2019 г.

       Отг.: П. Маркова, Т. Вълчева, С. Владимирова

1.9. Национален ученически журналистически конкурс „Григор Попов“

        Срок: март 2019 г.

        Отг.: Т.Вълчева

1.10. Национален ученически конкурс „Българските архитектурни паметници и възрожденски къщи в макети“

Срок: 3 март 2019 година

Отг. М. Тоцева, П. Маркова

1.11. Викторина – конкурс, свързана с личността на  Шейх Бедреддин и историческата действителност през XV – XVI век на Балканите

        Отг.: Т. Вълчева

1.12. Национален конкурс „ Водата – извор на живот“

        Срок: 22 март 2019 г.

        Отг.: П. Маркова, М. Тоцева

1.13. Национален конкурс за православна поезия и проза

 „ Христос Воскресе – радост донесе“

        Срок: март-април 2019 г.

        Отг.: Н. Димитрова, Т. Вълчева

1.14. Национален конкурс „Рицарска постъпка“

Срок: март-април

Отг. Н. Димитрова, Т. Вълчева

1.15. Национален конкурс „Лазарка мома гиздава“

Срок: месец април

Отг. Г. Джумалиева, Т. Ангелова

1.16. Национален ученически конкурс „ Куба – далечна и близка“ Срок: май 2019 г.

         Отг.: преподавателите

1.17. Трети национален конкурс „ България в картини и слово“

           Срок: 16 май 2019 г.

           Отг.: С. Владимирова, Д. Димитров

1.18. Национален конкурс „ Мадарският конник – символ на историческото минало и европейското бъдеще на България“

          Срок: 19 май 2019 г.

          Отг.: А. Иванова

1.19. Национален конкурс за стихотворение и есе „ Живеем в земята на Ботев“

          Срок: 31 май 2019 г.

          Отг.: Т. Вълчева, Н Димитрова

1.20. Световен ден на околната среда

          Срок: 5 юни 2019 г.

          Отг.: Д. Димитров

Дейност 2: Обмен на добри практики в часовете по общообразователна и професионална подготовка – теория и учебна практика.

Календар

 

Контакти