•  
  •  
  •  

 

 

Събиране на оферти с обява

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

https://drive.google.com/file/d/17kIApZPGq86vD1mi-GqzOgbo28mytzhj/view?usp=sharing_eil&ts=5a0beb96

Отговор на въпрос за разяснение за гаранция на изпълнение на СМР

https://drive.google.com/file/d/1j-bSulxkZ0hwKaiAJD8AFj52CEWZ7J1m/view?usp=sharing

Протокол за избор на изпълнител

Протокол за избор на изпълнител

https://drive.google.com/file/d/1DjLY6nm7MbtP-KLlppsZag5X5f1Aoi05/view?usp=sharing