•  
 •  
 •  

 

 

  

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“,

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелектуални растения“ 2014-2020,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за осигуряване на обучение на образователния процес в условията на кризи.

Можете да заявите технически средства с ОС Windows и / или ОС ChromeOS, съобразно нуждите на Вашето училище.

Важно !!!
Таблети можете да заявите САМО, ако вашето училище се появи в групи от 1 до 5 съгласно Прил. 6б от Наредбата за финансиране на институциите в системата за предучилищно и училищно образование, като средства за таблети са посочени като отделна сума в обхвата на лимита за ученически устройства.
Ако вашето училище не се появи в групи от 1 до 5 в съответствие с Прил. 6б от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, заявете само лаптопи.

Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от въображаеми групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

Обучението е насочено към подпомагане на ученици при придобиване на базови технически умения за работа с електронни образователни платформи, с което се гарантира успешното им включване в обучението от разстояние в електронна срeда.

Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване / проверяване на занимания от разстояние в електронна среда.

Обучението е насочено към подобряване на уменията на педагогическите специалисти за работа с електронни образователни платформи с оглед осигуряване на качествено обучение на ученици от разстояние в електронна среда.

Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).

Обучението на образователни медиатори и родители на ученици е насочено към придобиване на умения за работа в електронна среда с оглед подпомагане на ученици в тяхното обучение от разстояние в електронна среда.

Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда

Допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда се насочва към ученици от I-vi до XII-ти клас за периода, който не посещава дневна присъстваща форма на обучение или във форма на синхронно обучение от разстояние в електронна среда, за повече от 10 учебни дни по медицински или уважителни причини (поставени под карантина).

 

 

           

                                                          ФОНДАЦИЯ БЪДЕЩЕ

На 18.12.2020 г. е сключен административен договор BG05M2OP001-3.017-0035-C01 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда от училища в Ракитово, Септември, Разград, Лозница, Симеоновград, Хаджиево“ за предоставяне на Безвъздмездна финансова помощ между УО на ОП НОИР и Бенефициента Фондация „Бъдеще“ – гр. Ракитово.

Партньори по проекта са :

 • СУ „ Св. Климент Охридски“ – гр. Ракитово;
 • ПГ по „Механизация на земеделското стопанство“ – гр. Септември;
 • СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Симеоновград;
 • ПГ по Ветеринарна медицина „ Александър Стамболийски“ – гр. Лозница;
 • ПГ по облекло „ Станка Николица Спасо- Еленина“ – гр. Разгард;
 • ОУ „ Георги Бенковски“ – с. Хаджиево.

Наименование на процедурата: Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда

Продължителност: 24 месеца

НАЧАЛО: 18.12.2020 г.

КРАЙ  : 18.12.2022 г

     Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014/2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

   УКАЗАНИЯ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

https://ruo-sofia-grad.com/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%9E%D0%A3%D0%94.pdf

Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и

популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова

компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за

интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното

използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към

дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано

обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни

подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на

самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са:

 1. Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;

 2. Подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;

 3. Намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;

 4. Модернизиране на учебни програми, учебни планове, учебници и учебни помагала;

 5. Повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;

 6. Насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;

 7. Осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

ПРОГРАМА

на група за дигитални умения

 

Програма за група: ИТ 10 клас с ръководител ;

 
 

# Цел Тема Очаквани резултати Място на провеждане Дата на провеждане Брой часове
1 Ангажиране свободното време на учениците с извънкласни дейности. Повишаване на успеха и мотивацията за учене на учениците, участващи в дейностите. Запознаване с безопасните условия при работа с технически средства. Интернет. Основни начини за достъп. Безопасно използване на Интернет. Кибертормоз Повишаване на успеха на учениците, участващи в групата. Да отстояват своята гледна точка, подкрепена с необходимите аргументи. Да развиват чувство на взаимопомощ и умение за работа в екип. Да усвоят нови знания по информационни технологии. ПГО КК 14:30:00 10.02.2020 2
2 Ангажиране свободното време на учениците с извънкласни дейности. Повишаване на успеха и мотивацията за учене на учениците, участващи в дейностите. Основни компоненти на дигиталните устройства. Управление на дигитално устройство. Правила за здравословно и безопасно използване на дигитално устройство. Повишаване на успеха на учениците, участващи в групата. Да отстояват своята гледна точка, подкрепена с необходимите аргументи. Да развиват чувство на взаимопомощ и умение за работа в екип. Да усвоят нови знания по информационни технологии. ПГО КК 14:30:00 17.02.2020 2
3 Ангажиране свободното време на учениците с извънкласни дейности. Повишаване на успеха и мотивацията за учене на учениците, участващи в дейностите. Информацията и дигиталните устройства. Авторски права при използване на интернет ресурси. Повишаване на успеха на учениците, участващи в групата. Да отстояват своята гледна точка, подкрепена с необходимите аргументи. Да развиват чувство на взаимопомощ и умение за работа в екип. Да усвоят нови знания по информационни технологии. ПГО КК 13:35:00 24.02.2020 4
4 Ангажиране свободното време на учениците с извънкласни дейности. Повишаване на успеха и мотивацията за учене на учениците, участващи в дейностите. Компютърна публикация. Представяне на приложението Microsoft Publisher. Стартиране на MS Publisher, запознаване с менютата и основните панели. Повишаване на успеха на учениците, участващи в групата. Да отстояват своята гледна точка, подкрепена с необходимите аргументи. Да развиват чувство на взаимопомощ и умение за работа в екип. Да усвоят нови знания по информационни технологии. ПГО КК 13:35:00 02.03.2020 4
5 Ангажиране свободното време на учениците с извънкласни дейности. Повишаване на успеха и мотивацията за учене на учениците, участващи в дейностите. Първи стъпки и общ преглед на възможностите на софтуера. Повишаване на успеха на учениците, участващи в групата. Да отстояват своята гледна точка, подкрепена с необходимите аргументи. Да развиват чувство на взаимопомощ и умение за работа в екип. Да усвоят нови знания по информационни технологии. ПГО КК 13:35:00 09.03.2020 4
6 Ангажиране свободното време на учениците с извънкласни дейности. Повишаване на успеха и мотивацията за учене на учениците, участващи в дейностите. Вмъкване на илюстрации, таблици, градивни блокове, текст. Повишаване на успеха на учениците, участващи в групата. Да отстояват своята гледна точка, подкрепена с необходимите аргументи. Да развиват чувство на взаимопомощ и умение за работа в екип. Да усвоят нови знания по информационни технологии. ПГО КК 13:35:00 16.03.2020 4
7 Ангажиране свободното време на учениците с извънкласни дейности. Повишаване на успеха и мотивацията за учене на учениците, участващи в дейностите. Създаване на първа публикация – календар. Повишаване на успеха на учениците, участващи в групата. Да отстояват своята гледна точка, подкрепена с необходимите аргументи. Да развиват чувство на взаимопомощ и умение за работа в екип. Да усвоят нови знания по информационни технологии. ПГО КК 13:35:00 23.03.2020 4
8 Ангажиране свободното време на учениците с извънкласни дейности. Повишаване на успеха и мотивацията за учене на учениците, участващи в дейностите. Диалогов прозорец „Настройка на страница“. Групиране и разгрупиране на обекти. Повишаване на успеха на учениците, участващи в групата. Да отстояват своята гледна точка, подкрепена с необходимите аргументи. Да развиват чувство на взаимопомощ и умение за работа в екип. Да усвоят нови знания по информационни технологии. ПГО КК 13:35:00 30.03.2020 4
9 Ангажиране свободното време на учениците с извънкласни дейности. Повишаване на успеха и мотивацията за учене на учениците, участващи в дейностите. Преместване на обект напред или назад. Повишаване на успеха на учениците, участващи в групата. Да отстояват своята гледна точка, подкрепена с необходимите аргументи. Да развиват чувство на взаимопомощ и умение за работа в екип. Да усвоят нови знания по информационни технологии. ПГО КК 13:35:00 06.04.2020 2
10 Ангажиране свободното време на учениците с извънкласни дейности. Повишаване на успеха и мотивацията за учене на учениците, участващи в дейностите. Форматиране на картина. Повишаване на успеха на учениците, участващи в групата. Да отстояват своята гледна точка, подкрепена с необходимите аргументи. Да развиват чувство на взаимопомощ и умение за работа в екип. Да усвоят нови знания по информационни технологии. ПГО КК 13:35:00 27.04.2020 2
11 Ангажиране свободното време на учениците с извънкласни дейности. Повишаване на успеха и мотивацията за учене на учениците, участващи в дейностите. Изработване на поздравителни картички. Повишаване на успеха на учениците, участващи в групата. Да отстояват своята гледна точка, подкрепена с необходимите аргументи. Да развиват чувство на взаимопомощ и умение за работа в екип. Да усвоят нови знания по информационни технологии. ПГО КК 13:35:00 04.05.2020 2
12 Ангажиране свободното време на учениците с извънкласни дейности. Повишаване на успеха и мотивацията за учене на учениците, участващи в дейностите. Създаване на автобиография. Повишаване на успеха на учениците, участващи в групата. Да отстояват своята гледна точка, подкрепена с необходимите аргументи. Да развиват чувство на взаимопомощ и умение за работа в екип. Да усвоят нови знания по информационни технологии. ПГО КК 13:35:00 04.05.2020 2
13 Ангажиране свободното време на учениците с извънкласни дейности. Повишаване на успеха и мотивацията за учене на учениците, участващи в дейностите. Изработване на сертификати за награди и грамоти. Повишаване на успеха на учениците, участващи в групата. Да отстояват своята гледна точка, подкрепена с необходимите аргументи. Да развиват чувство на взаимопомощ и умение за работа в екип. Да усвоят нови знания по информационни технологии. ПГО КК 13:35:00 11.05.2020 2
14 Ангажиране свободното време на учениците с извънкласни дейности. Повишаване на успеха и мотивацията за учене на учениците, участващи в дейностите. Изработка на различни видове меню /за вкъщи, специалитет на деня,вина и десерти/. Повишаване на успеха на учениците, участващи в групата. Да отстояват своята гледна точка, подкрепена с необходимите аргументи. Да развиват чувство на взаимопомощ и умение за работа в екип. Да усвоят нови знания по информационни технологии. ПГО КК 13:35:00 18.05.2020 2
15 Ангажиране свободното време на учениците с извънкласни дейности. Повишаване на успеха и мотивацията за учене на учениците, участващи в дейностите. Изработка на училищен вестник (Обзор на учебната 2019/2020 в ПГО "Станка Николица Спасо-Еленина“). Повишаване на успеха на учениците, участващи в групата. Да отстояват своята гледна точка, подкрепена с необходимите аргументи. Да развиват чувство на взаимопомощ и умение за работа в екип. Да усвоят нови знания по информационни технологии. ПГО КК 13:35:00 01.06.2020 2
16 Ангажиране свободното време на учениците с извънкласни дейности. Повишаване на успеха и мотивацията за учене на учениците, участващи в дейностите. Изработка на училищен вестник (Обзор на учебната 2019/2020 в ПГО "Станка Николица Спасо-Еленина“). Повишаване на успеха на учениците, участващи в групата. Да отстояват своята гледна точка, подкрепена с необходимите аргументи. Да развиват чувство на взаимопомощ и умение за работа в екип. Да усвоят нови знания по информационни технологии. ПГО КК 13:35:00 08.06.2020 2
17 Ангажиране свободното време на учениците с извънкласни дейности. Повишаване на успеха и мотивацията за учене на учениците, участващи в дейностите. Изработка на училищен вестник (Обзор на учебната 2019/2020 в ПГО "Станка Николица Спасо-Еленина“). Повишаване на успеха на учениците, участващи в групата. Да отстояват своята гледна точка, подкрепена с необходимите аргументи. Да развиват чувство на взаимопомощ и умение за работа в екип. Да усвоят нови знания по информационни технологии. ПГО КК 13:35:00 15.06.2020 2
18 Ангажиране свободното време на учениците с извънкласни дейности. Повишаване на успеха и мотивацията за учене на учениците, участващи в дейностите. Изработка на училищен вестник (Обзор на учебната 2019/2020 в ПГО "Станка Николица Спасо-Еленина“). Повишаване на успеха на учениците, участващи в групата. Да отстояват своята гледна точка, подкрепена с необходимите аргументи. Да развиват чувство на взаимопомощ и умение за работа в екип. Да усвоят нови знания по информационни технологии. ПГО КК 13:35:00 22.06.2020 2
19 Ангажиране свободното време на учениците с извънкласни дейности. Повишаване на успеха и мотивацията за учене на учениците, участващи в дейностите. Създаване на рекламни листовки на козметично студио, фризьорски салон, салон за красота, ателие за бутикови облекла. Повишаване на успеха на учениците, участващи в групата. Да отстояват своята гледна точка, подкрепена с необходимите аргументи. Да развиват чувство на взаимопомощ и умение за работа в екип. Да усвоят нови знания по информационни технологии. ПГО КК 13:35:00 29.06.2020 4
20 Ангажиране свободното време на учениците с извънкласни дейности. Повишаване на успеха и мотивацията за учене на учениците, участващи в дейностите. Създаване на рекламни листовки на козметично студио, фризьорски салон, салон за красота, ателие за бутикови облекла. Повишаване на успеха на учениците, участващи в групата. Да отстояват своята гледна точка, подкрепена с необходимите аргументи. Да развиват чувство на взаимопомощ и умение за работа в екип. Да усвоят нови знания по информационни технологии. ПГО КК 08:30:00 01.07.2020 6
21 Ангажиране свободното време на учениците с извънкласни дейности. Повишаване на успеха и мотивацията за учене на учениците, участващи в дейностите. Настройка на професионално отпечатване. Защита срещу фишинг и друге видове онлайн измами. Повишаване на успеха на учениците, участващи в групата. Да отстояват своята гледна точка, подкрепена с необходимите аргументи. Да развиват чувство на взаимопомощ и умение за работа в екип. Да усвоят нови знания по информационни технологии. ПГО КК 08:30:00 02.07.2020 6
22 Ангажиране свободното време на учениците с извънкласни дейности. Повишаване на успеха и мотивацията за учене на учениците, участващи в дейностите. Дигитална сигурност. Какво научих и какво мога да правя в дигиталния свят. Повишаване на успеха на учениците, участващи в групата. Да отстояват своята гледна точка, подкрепена с необходимите аргументи. Да развиват чувство на взаимопомощ и умение за работа в екип. Да усвоят нови знания по информационни технологии. ПГО КК 08:30:00 03.07.2020 6

 

Държавен план-прием за учебната 2020/2021 година
Независимо от създадената обстановка през учебната година ПГО "Станка Николица Спасо-Еленина" гр. Разград ще приеме 26 ученици в една паралелка с две професии - Козметик и Фризьор.
Специалността е Организация и технология на козметичните/фризьорските услуги
След завършване на 5-годишния курс на обучение и успешно полагане на ДЗИ, учениците получават диплома, валидна в Европа и в целия свят.
Квалификационната степен, която ще придобият учениците е ТРЕТА с приложен европейски сертификат.
Предоставя се възможност на учениците след положени успешни изпити ДКИ да се обучават и за Инструкторска степен - IV и по двете професии.

https://www.facebook.com/pgorazgrad/?modal=admin_todo_tour

https://tourmkr.com/g/G1NLwCUOH4/10549013p,2867371m,78.51h,97.03t

Актуални събития 

ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА

 

https://app.shkolo.bg/

 

МОЕТО ПЪРВО РАБОТНО МЯСТО

http://mfwp.labour-bg.net/

Фокус група ученици

26.02.2020

https://www.rzi-razgrad.org/galeriya.php

 

24.02.2020

12.12.2019

На 12.12. в 12 часа стартира Коледния благотворителен базар "Да дарим надежда, да бъдем по-добри!". Организатори са училищните парламенти на ПГО "Станка Никилица" и ПГХ Разград. Събраните средства са за тяхната съученичка Селин, която е незрящи и има нужда от специални сензорни очила. Специален гост на събитието беше началник РУО Разград - г-н Ангел Петков.
Председателя на УП стартира базара с дарение, което учениците са събрали по между си.
Селена изпълни няколко известни коледни песни, а нейни учители участваха в изпълненията, като пяха. 🙂
Събраните средства днес може би няма да са достатъчни за закупуването на помощните очила, но са едно добро начало, инициирано от деца за деца! Едно добро дело, което възпитава у учениците дух на приемане, подкрепа и човечност!
Мили деца,прекрасни сте! 💙💜♥️

Инициативата е на ПГ по облекло „Станка Николица Спасо-Еленина“, където учи незрящата Селена. Целта е със събраните средства да бъдат закупени от Израел сензорни очила. Благородната кауза подкрепиха ПГ по транспорт „Христо Смирненски“ и ПГ по химични и биотехнологии „Мария Кюри“. Учениците от трите учебни заведения подредиха във фоайето на Филхармонията Коледни щандове с изработени от тях празнични украси , подаръци и сладки.

Гост на откриването бе началникът на РУО Ангел Петков, който ги поздрави за благородната инициатива. Селена, за която се събират средствата поздрави всички участници в събитието с клавирно изпълнение на песента на Франк Синатра „My Way“ /Моят път/.

12.12.2019

28.09.2018 Г.

 

Бъди активен - раздвижи се

   

Европейски училищен ден на спорта в ПГО

Омръзнало ви е да стоите на едно място. Искате да се раздвижите?

    Денят е петък, 28 септември 2018 година, часът е 11, в двора на Професионална гимназия по облекло „Станка Николица Спасо-Еленина” гр. Разград ученици, родители, учители стартират отбелязването за четвърта поредна година Европейския ден на спорта. Основната цел е да се насърчи физическата активност на учениците, да се повиши усещането за принадлежност към училищната общност, да се заложи елемента на забавлението. Инициатор на събитията е сдружението BG Бъди активен, които осигуряват постери, фланелки, гривни и значки с знака на Европейския ден на спорта в училище.

     Началото е дадено от директора на гимназията г-жа Красимира Петкова. Всички са строени и готови за физически упражнения, които г-н Димитър Димитров е подготвил специално за насърчаване на физическата активност на учениците. Раздвижването тепърва започва, щафетата поема г-жа Мариана Тоцева, която разяснява основните стъпки на капанската ръченици, под звуците на уредбата всички се включват в стъпките на танца. Следват право хоро и Бяла роза, хората се извиват на спортната площадка на гимназията. Заедно спортуват ученици, родители и учители. За да бъде раздвижването максимално се формират два отбора за волейбол.

   Посланието за повишаване на физическата активност и спорт е прието от учениците и се формира идеята, това да се случва при отбелязване на всяко събитие в училищния живот на гимназията.

   

  

    

 

15.09.2018 г.

Нова учебна година

 

 

14.03.2018 г. 

Парите са важни - темата, споделена от ученици от Гимназията по облекло

    На 14 март 2018 година по покана на Джуниър Ачийвмънт България в Професионална гимназия по облекло „Станка Николица Спасо-Еленина” гр. Разград бе отбелязана Световната седмица на парите, която тази година се провежда от 12 март до 18 март. Световната седмица на парите (Global Money Week – GMW) се организира от Child & Youth Finance International – международна неправителствена организация, базирана в Холандия, в партньорство с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Целта й е чрез забавни и интерактивни дейности децата и младежите да научат повече за парите, спестяването, създаването на умения за работа и предприемачеството.

   Темата на инициативата през 2018 година е: „Въпросите за парите са важни”. Идеята на откритото занятие е като продължение на инициативите за икономическа грамотност на учениците през настоящата учебна година, за да могат да преодолеят неравенствата и да изградят по-добро бъдеще! Въпросите за парите са важни, защото младежите трябва да получат знания и да изградят умения, за да могат да вземат интелигентни финансови решения през живота си.

    Най-ентусиазираните ученици от 11А клас, които изучават предприемачество и маркетинг и реклама представиха презентация на тема „Парите са важни” като споделиха своите инициативи и събития в областта на финансовата грамотност. Младежите са наясно, че трябва да учат, за да могат и да умеят да вземат правилните финансови решения.

     На учениците гостуваха Сергей Станчев и Шенай Ебазер от фирма СОФИ ПЕРФЕКТ И СИЕ ЕООД, които споделиха трудния път за стартиране и поддържане на бизнеса. За да успееш трябва да бъдеш винаги една крачка напред, да напипаш вярната следа и да бъдеш първия, осъществил идеята. Парите се изкарват с много труд и постоянство във времето. Шенай Ебазер е бивша ученичка от ПГО, която след завършване е избрала да се занимава със счетоводна дейност. Учениците с изненада установиха, че гостите им бяха пристигнали с личните си електромобили и имаха удоволствието да си направят снимки пред тях.

     За участие с мениджърите на Кока-Кола и Джуниър Ачийвмънт България беше поканена Айтен Ефраимова ученичка от ХІА клас в ПГО. Събитието се състоя в София, където в открит диалог членовете на борда на директорите на Кока-Кола ХБК България и Джуниър Ачийвмънт обсъдиха със студенти  и ученици необходимите стъпки за успешна кариера в България. На събитието се представи  първото споделено пространство за ученици и студенти JA StartUp.

    Едно предизвикателство, свързано със Световната седмица на парите е участието в национални състезания, организирани от JA България - Време за селфи! Включването в петото издание на Състезанието за селфи може да стане до 18 март във  Facebook, Twitter, Instagram.

14.02.2018 г.

Училищен кръг на НС "Най-добър млад фризьор и гримьор"

Най-добър млад фризьор и гримьор в гимназията по облекло

    В деня на влюбените учениците от ПГО „Станка Николица Спасо-Еленина” гр. Разград  проведоха училищния кръг на Националното състезание „Най-добър млад фризьор и гримьор”. Това се случи във фризьорския салон „Зарра”, намиращ се на ул. „Стефан Караджа” № 9, като мястото бе предоставено от собственичката на фирма „Зарра ББ” ЕООД Юзлем Басри, която е бивша възпитаничка на гимназията по облекло. Трите отбора имаха шанса да работят в реална работна среда и се състезаваха за участие в Десетата панорама на професионалното образование в Пловдив, която се провежда ежегодно в края на месец април.   

   Всеки отбор се представя от фризьор, гримьор и модел. Състезанието се състои в изработване на прическа и грим в категорията прическа и грим на тема „Природни стихии“, което изисква съчетание на класика и авангард, пресъздаващи магията на природна стихия. Целта на състезанието е да се мотивира участниците за постигане на по-високи резултати и усъвършенстване на практическите умения в реална работна среда. Да се демонстрират постижения и готовност за упражняване на усвоената професия, прилагане на творчество и решаване на практически задания в конкретна ситуация.

    Председател на журито, което оценява моделите по регламент, утвърден от МОН, бе Юзлем Басри. Показателите за оценяване включваха критерии за прическа структурна форма – силует – форма – равновесие, творчески подход, по който косите обграждат лицето, оригиналност на дизайна, а за грима - добра техника на преливане на цветовете, хармония на цветовете, допълваща цялостната визия.

   След оспорвана надпревара на първо място заслужено бе класиран отбора с модел Айсун Северинова с фризьор Геновева Недкова и гримьор Юлия Недкова, които са ученички в девети клас специалност „Организация и технология на козметичните услуги”, но това не им попречи да се справят превъзходно с поставената задача. Отборът, класиран на второ място Божана Атанасова – модел, Жесмин Хюсеин – фризьор, Елис Сейханова – гримьор ще вземат участие в Националния младежки конкурс „С ритъма на младостта - във вихъра на танца” с организатор ЧПК „Богоя” гр. Варна, който ще се проведе на 3 март в Гранд Мол Варна в рамките на второто издание на изложението на Bearty&Busines, организирано от фирма „Красота и бизнес”.

 

11.12.2017 -15.12.2017 г.

Седмица на четенето

 

Национална седмица на четенето

 

Понеделник 11.12.2017г.

 

1.Откриване на националната седмица на четенето.

„Любими герои,любими книги”-откриване на Националната седмица в ПГО”Станка Николица Спасо-Еленина”гр. Разград.

 

Вторник-12.12.2017 г.

1.”Най-добър четец”-Състезание между класовете .

                                                      

Сряда-13.12.2017г.

1.Ден на книгата -Подари книга на приятел.Създаване на библиотека на класа

2.Състезание по правопис-Всеки клас излъчва по двама участници  

3.Коледни приказки- четат   родители на ученици

 

 

Четвъртък-14.12.2017 г.

1.Маратон на четенето-Четене на приказки, разкази, части от романи  или поезия от публична личност.

 

Петък-15.12.2017 г.

 

 1. Закриване на националната седмица на четенето и представяне на резултатите от      реализираните дейности.

        За реализиране на всички планирани мероприятия отговарят класните ръководители

07.10.2017 г.

Световен ден на ходенето

Ученици от ПГО се включиха в инициативата на Община Разград, организирана за 25-ти път  за отбелязване на Световния ден на ходенето за подобряване на физическата активност на населението. Не ги изплаши облачното време и те се впуснаха по маршрута, определен от организаторите. След като изминаха 2000 м дестинация в пределите на парка, учениците от 8б клас участваха във томболата като спечелиха по една тениска със символите на събитието.

С г-н Здравко Душков, дългогодишен учител и спортен деятел.

06.10.2017

Днес бе даден старта на проектът Нашите пари, който ще помогне на учениците да усвоят предприемачески умения. Организиран бе открит урок под ръководството на г-жа Десислава Павлова. Момчетата заснеха и представиха клип, който показа ежедневието на бизнесмена. Осществено бе онлайн включване от козметичниа салон, където бяха представени ситуоции на капризни клиентки. Гости на събитието бяха управителката на Видис тур ЕООД Виолета Цонева и козметичката Мая, която е възпитаничка на гимназията по облекло.

05.10.2017

Днес се проведе учебно занятие за справяне при бедствия и пожари. Учениците бяха изведени от преподавателите след подадения звуков сигнал. Имровизираният пожар бе угасен от господин Димитров с пожарогасител с СО2.

29.09.2017 г.

Европейски ден на спорта

Да бъдем активни в спорта - бе мотото, с което отбелязаха Европейският ден на спорта учениците от ПГО. Спортът винаги е на почит в гимназията по облекло, за това помага и добрата материална база, която учениците използват при своите всекидневни дейности.

Принос за активното спортуване допринася новата фитнес площадка с външни фитнес уреди, която бе финансирана по проекта За чиста околна среда към ПУДООС.

15.09.2017

ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН

Отново е 15 септември и отново започва учебната година за учениците в следващ клас.

Тази година за първи път освен деветокласници гимназията по облекло посреща и осмокласници, които тази година завършиха основно образование според новия закон.

По традиция откриването започна с химна и издигане на българското знаме като честта се падна на Айсун Северинова, която завърши с най-висок успех учебната 2016/2017 г., а пощастливо стечения на обстоятелствата тя е рожденничка.

Тържествено бе прерязана лентата за новата фитнес площадка, която бе придобивка за гимназията, спонсорирана чрез спечелване на проекта "Обичам природата и аз участвам 2017" към ПУДООС. Така учениците вече могат да провеждат спортни занятия на открито.

            

Учениците бяха посрещнат по стара българска традиция с хляб и сол.

 

 

06.06.2017 г.

В гимназията по облекло стартира проект "Обичам природата - и аз участвам"

от Национална кампания "За чиста околна среда - 2017 г.

ІІІ. Времеви график за реализация на проекта: 15.05.2017 г. - 30.10.2017 г.

       Първи етап: 15.05.2017 г. – 30.06.2017 г.

Дейности по информационното обслужване:

 • Публикуване на информация за стартиране на проекта на сайта на гимназията
 •  
 • Изработване на рекламни материали: информационна табела и флаери по идеен проект на ученици  от специалност „Моден дизайн”, които ще бъдат посланици на идеята за чиста планета.
 • Обявяване на училищен конкурс за оформяне на екокът в училищния двор.
 • Отчитане на резултата от проведения конкурс и обявяване на победителите.
 • Отпечатване и разпространение 1000 бр. флаери за повишаване на осведомеността и популяризиране на идеята за поддържане на чиста околна среда и за намаляване на вредните емисии на въглероден диоксид - сред учениците от разградските училища за отбелязване на 5 юни – Световния ден на околната среда.

Втори етап: 01.07.2017 г. – 31.08.2017 г.

Дейности по анкетиране на местата за поставяне на фитнес уреди:

 • почистване на района;
 • окосяване на тревните площи;
 • отбелязване на местата за анкетиране;
 • подготовка за анкетиране на стойките;
 • монтиране на фитнес уредите;

Дейности по поддържане на терена

 • пподдържане на района;
 • окосяване на тревните площи;

Трети етап: 01.09.2017 г. – 30.09.2017 г.

Дейности по оформяне на Екокът

 • Разчистване на терена
 • Изкопаване на дупки за засаждане на растенията
 • Засаждане на трайни насаждения
 • Оформяне на екокъта при спазване на идейния проект
 • Монтаж на пейки в южната страна на терена към боровите дървета;
 • Поставяне на кошчета за разделно събиране на отпадъци

Четвърти етап: 01.10.2017 г. – 30.10.2017 г.

          По създаване устойчивост на проекта

 • Публикуване информация в уеб-страницата на ПГО „Станка Николица Спасо-Еленина” – http://pgo-razgrad.idwebbg.com/ за широка медийна разгласа за дейностите по проекта.
 • Популяризиране на идеи за опазване на околната среда.
 • Полагане на грижи за насадените растения

03.06.2017 г.

Млада дизайнерка от гимназията по облекло спечели ІІІ място в Третият национален конкурс „Като масторите 2017“, който се организира от Сдружение „Училищно настоятелство при Частен професионален колеж „Богоя“ – Варна“, с подкрепата на Община Варна и Дирекция „Младежки дейности“. Според регламента на конкурса за 2017 година моделната разработка бе подготвена по темата „Цветята на малката Ида”. Критериите за оценяване бяха съответствие с темата, творческа и иновативна визия на модела, цялостна визия на модела, атрактивно представяне на сцената. И през тази година ученичката от ХІ клас от Професионална гимназия по облекло „Станка Николица Спасо-Еленина” гр. Разград Айсун Северинова се представи достойно в категорията „Млад дизайнер” младша възраст и зае почетното ІІІ място.

         За първа година конкурса в категорията „Млад фризьор” се включиха две ученички Айсун Бейханова от Х клас и Елис Северинова от ХІ клас. Представените прически  бяха съобразени с темата,  визията  бе създадена с  естествени цветя в косите на моделите Божана и Елмас, това бе оценено положително от журито. Двете млади фризьорки получиха грамоти и медали за доброто си представяне с пожелание  в следващия конкурс да се включат отново.

 

04.05.2017

ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС”

Занимания по интереси

“ Школа по декориране”

преподавател: пенка маркова

 

Дейност: ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА

Тема: Лятна декорация на маникюр с пеперуди

Дата на провеждане:

04.05.2017г. / четвъртък/

Начален час: 14,30 часа

Място на провеждане на събитието:

КАФЕ АПЕРАТИВ  „САНТА - ФЕ”

-гр.Разград

Бр. учебни часове: 2 часа

 

 

Бяха представени:

1.Подредена изложба с творби графика на Андония Константина Андониу Циндараки от 12кл.

от участието и в тридневният  XVII-ти международен пленер по изобразително изкуство 2017г.

 в гр. Пловдив - рисунки на старинният град.

2.Подредена изложба пачуърк на декоративни възглавници,

 изработени в часовете по проекта от остатъчни парчета плат на различна тематика.

3.Изработка на Барокови свещи от учениците, техника карвинг със специалното участие на Мария Аргирова от гр. Пловдив.

4. Учениците демонстрираха лятна декорация на нокти с гел лак на желаещите гости

22.02.2017 

„Добротата е един размер, който става за всички”

Темата на Деня на розовата фланелка за 2017

      На 22.02.2017 г. в ПГО „Станка Николица Спасо-Еленина” гр. Разград бе отбелязан глобалния ден за анти-тормоза, по известен като Ден на розовата фланелка.   Дрескодът на събитието бе розово и бе уважен от всички присъстващи. Традицията бе спазена, учениците изработиха за всеки един от тях миниатюрна картонена тениска със розова панделка, символизираща съпричастността към непримиримостта към тормоза във всичките му аспекти.

     За първи път учениците от гимназията по облекло отпразнуваха този ден на 29 февруари 2012 год., когато бе последната сряда от месец февруари. Макар и символично, но завършилите ученици все още си спомнят розовите панделки, закачени на значките на гимназията, с които бяха изненадани рано сутринта от своите преподаватели. През годините отбелязването на този ден се превърна в традиция, която се спазва всяка година в последната сряда от месец февруари.

   Тази година инициативата бе да няма пряко участие на възрастни, което бе спазено. Учениците решиха да подготвят клипове или презентации, които да представят тематика по иновативен начин, близък до техните разбирания. Основен акцент в представянето бе розовият цвят като символ на противодействието на тормоза, не само в училище, но и в обществото и при ежедневните контакти и взаимоотношения между младите хора. Идеята бе спонтанна без предварителен сценарий, което повиши ефективността от организираните дейности за този ден. Успехът на начинанието бе в интересните изпълнения, подготвени, измислени и осъществени от учениците за отбелязване на Деня на розовата фланелка.

23.11.2016

Часът на учениците

„Мениджър за един час”

    Учениците от ПГО „Станка Николица Спасо-Еленина” гр. Разград избраха 23 ноември, за да проведат съвместна инициатива под мотото „Мениджър за един час”, която бе организирана от Ученическия съвет и Учебна компания „Стил” към Джуниър Айчивмънт. По време на часа на класа учениците поеха ролята на директор, класни ръководители, дежурни учители и координатор, като следваха определения дневен ред. Гости на събитието бяха г-жа Виолета Тодорова - зам. областен управител, г-жа Веселина Станчева – старши експерт професионално образование към РУО – Разград, Даринка Димитрова – отдел Образование към Община Разград, директорите на ПГХБТ „Мария Кюри” г-н Стойчо Стоев и на ПГТС „Христо Смирненски” г-жа Димитричка Ангелова и учители.

   

   След представянето на екипа от Арзу от 9 клас, учениците определени за класни ръководители трябваше да подадат информация на изпълняващия ролята на директор Мартин за местонахождението на учениците от съответните класове. Стана ясно, че учениците от 12 клас са във фирма „Нина стил”, където наблюдават изработването на продукцията от есенно-зимната колекция 2016/2017 година на марката Inisess, която се подготвя за реализирането на българския пазар. Фирмата е създадена през 1995 г. и  е позната като "Nina Style" с  управител Незакет Сали. Облеклата са изработвани предимно от деним, лен и памук, което ги прави предпочитани и практични. "Inisess" е адресирана както към деловата жена, така и към всяка дама, която се стреми към индивидуалност и има свой собствен стил. За да могат гостите и всички присъстващи ученици да се запознаят с работния процес бе осъществено онлайн включване, което нагледно представи дейността на фирмата и работни моменти от ежедневието на работниците..

    Учениците от 10 клас бяха посетили по-рано студио за красота „Роси стил”, където им наблюдаваха декорирането на маникюр с различни техники. Клипът, направен по време на изработването на маникюра бе споделен на видеостената, така всички присъстващи успяха да се запознаят с реализираните техники. Момичета бяха приятно изненадани от предложението, което им бе отправено от Роси за дълготрайно сътрудничество и приеха с желание да се включват винаги, когато имат възможност като модели или като изпълнители при декорорирането на маникюр и други козметични процедури.

   Учениците от 11 клас бяха заети с подготовката по оформлението на щанд, на който можа да се види и дори да се закупи продукцията, изработена по време на учебна и производствена практика и здравословните продукти, които се предлагат от компания. Учебната компания „Стил”, регистрирана по Джуниър Ачийвмънт функционира за втора поредна година. Тя работи с първоначален капитал, събран от членовете на компанията според изискванията и приключва своята дейност в края на годината като успява да реализира печалба. По време на инициативата „Мениджър за един ден” се включиха като мениджъри Исмаил Мусов като офис-мениджър в Експресбанк и Айсун Северинова като управител на хипермаркет „Технополис”.

   В класната стая бе осигурено присъствието на учениците от 9 клас, за да могат да наблюдават събитието, тъй като те са за първа година в гимназията и е необходимо да натрупат опит, който да прилагат.

     Мениджър за един час се ръководеше  от Арзу, която бе определена за координатор. Нейната задача бе да представя различните инициативи, които са включени в програмата. Независимо, че е ученичка от 9 клас тя се справи блестящо с поставената и` задача.

    Часът нямаше да бъде пълноценен, ако не бе представено пътуването до Рим от ученичката от 11 клас Айсун Северинова, което се осъществи благодарение на перфектно изработения модел, който впечатли дотолкова журито на Националния конкурс „като майсторите”, че получи номинацията за ІІ място и шанс да посети Рим, заедно с ментора си г-жа Мариана Тоцева. Гостите се потопиха в атмосферата на невероятния град като  гид в това пътешествие бе Айсун.

   

    След представянето бе дадена  думата на г-жа Петкова, директор на гимназията да сподели своите впечатления от контактния семинар “Connecting public authorities and educational institutions in Erasmus+”( „Свързване на публични органи с образователни институции Еразъм+”), в който взе участие в периода 9-11 ноември  в търсене на транснационални партньорства  в Сплит, Хърватска. В семинара участие взеха 21 държави: Белгия, България, Хърватска, Кипър, Дания, Естония, Франция, Германия, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Македония, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания. Организациите, които присъстваха  са от сферата на образователни институции: училища, професионални гимназии, центрове за професионална квалификация, организации заа обучение на възрастни, неправителствени организации.

   Полезната информация и осъществените контакти по програмата Еразъм + за 2017 г., включваща стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта бе резултатно, защото само седмица след приключването на семинара ПГО „Станка Николица Спасо-Еленина” има предложение от италианска организация SubMeet Association - Incontrarsi per crescereда да организира обучение на учители в рамките на пет дни по избрана тема и десетдневна практика на ученици в италианска фирма, която избработва тениски на известни марки като Fred Peri, Armani, Burberry  и др. Г-жа Петкова предложи съдействие на присъстващите професионални гимназии в намирането на европейски партньори с подобни интереси, за да се развият проектни идеи за нови Еразъм + стратегически партньорства с образователни институции, обмен на добри практики и установяване на сътрудничество.

     ПГО-Разград започва да работи по проекта на Националната мрежа за децата „Училището като център на общността”, където е одобрена на втора фаза с общо 20 училища от различни степени на обучение. За стартиране на дейностите, които тепърва ще се осъществят, ще е необходимо избор на ментор от предложената НПО „Амалипе”, както формиране на екип от трима човека, които ще преминат петдневно обучение. След това предстои изготвяне на план за действие за превръщане на гимназията в център на общността: ученици, учители, родители и неправетелствени организации, включени в проекта.

 

30.10.2016 - 02.11.2016

Пътуване до Рим

22.10.2016 г.

Развитие на таланта на Тезджан Мехмед, завършил ПГО-Разград

http://planeta.tv/news/view/Zvezdite-na-Planeta-ojivjavat-v-modni-skitzi

 

 

 

12.10.2016 

Участие в колопохода, организиран от община Разград

10.10.2016 - 14.10.2016 г.

Национален маратон на четенето

https://www.facebook.com/svetla.vladimirova/media_set?set=a.10207545768295648.1073741896.1032909087&type=3&pnref=story.unseen-section

10.10.2016 г.

Ученици от ПГО, участващи в Учебна  компания по Джуниър Ачийвмънт България се включиха в Деня на отворените врати за всички архиви в страната – 10 октомври 2016 г., организиран по повод отбелязването на 65-годишнината от създаването на държавни архиви в България и професионалния празник на българските архивисти. Целта на инициативата е общественото внимание да бъде насочено към значението и функциите на архивите и съхраняваното в тях архивно богатство.
Като училище, което успешно си партнира с Джуниър Ачийвмънт, се отзовахме на специална покана да се включим с наши ученици в инициативата. Посещенията ще продължат и в рамките на „Мениджър за един ден“ на 17 ноември 2016 г., когато архивите в страната отново ще отворят врати, този път да покажат на младите хора интересните и малко познати професии на своите служители.
 

06.10.2016 г.

ПГО-Разград е поканена да се включи във втората фаза на проекта на Национална мрежа за децата „Училището като център в общността“.

 

 

 

30 септември 2016 г.

Европейски ден на спорта -  Mowek

Учениците от Професионалната гимназия се включиха с ентусиазъм в спортните игри организирани по случай Европейския ден на спорта.

 

Гасихме "пожар"

 

В 11:55 часа се проведе учебна тренировка за гасене на пожар.

Задание бе изпълнено успешно!

 

До всички ученици!

На 15 септември трябва да бъдете в 9:00 часа в гимназията. Официално откриване 10:00 часа. 

Наближава15 септември. Денят, който е първи учебен ден за учебната 2016/2017 година.

Ново начало за учениците, които за първи път ще прекрачат прага на ПГО.

Продължаване на обучението на всички ученици от Х, ХІ и ХІІ клас.

Учебата година е последна за ХІІ клас, за които училището ще приключи след 15 май 2017 год.


Календар учебно време  и НВО за учебната 2016 – 2017 година


Важна информация :

Подаване на заявления  за самостоятелна  форма за учебна 2016/2017г срок до 12.09.2016 г.


 


 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ СПИСЪЦИ С КНИГИ ЗА ЛЯТНО ЧЕТЕНЕ

 


СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ:

 

Х клас -  Моден дизайн и Козметика

ХI клас - Моден дизайн

   НОВО!    Прием след завършен VIII клас - ученици със СОП

 


СЪОБЩЕНИЕ - За осигуряване сигурността на учениците в училище сме кандидатствали за поставяне на система на пропусквателен режим. След одобряване системата ще бъде изградена с турникети и преграда. Весеки ученик ще се маркира на влизане и излизане с карта, като по този начин ще се ограничи достъпа на външни неоторизирани лица до учащите се и техните преподаватели. Системата гарантира преминаването на едно лице през турникета и така, след поставянето на картата само един човек ще може да премине за времето, в което турникета е отключен. Всеки външен посетител ще може да премине през турникетите, след като служител от училището му осигури достъп след уговорка със съответното посещавано лице. По този начин всяко външно лице ще се легитимира и контролът на достъпа до училището ще бъде цялостен.